Política de Privacitat

Política de Privacitat - Avís Legal
________________________________________
La present Política de Privacitat i Avís Legal, corresponent a les empreses de VIDAL GRUP, compleix la legislació i requisits vigents derivats de les normatives de la LSSIce (Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), així com de les obligacions en les normatives vigents de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Societats que composen VIDAL GRUP:

Raó Social: SELECTA VIDAL, S.A. C.I.F.: A08689937 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 4662, Foli 13, Full nº 52340, Inscripció 1ª

Raó Social: ACTIVITATS PDP, S.L. C.I.F.: B60010212 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22283, Foli 38, Full nº 34257, Inscripció 1ª

Raó Social: JOSEFA PERICAS PAGES. C.I.F.: 38567060Q

Raó Social: VIDAVI, S.L. C.I.F.: B58264300 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 21107, Foli 126, Full nº B16968, Inscripció 4ª

Raó Social: WELL GOOD, S.L. C.I.F.: B59786319 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 20973, Foli 18, Full nº B14600, Inscripció 1a

Raó Social: COCAVI STORES, S.L. C.I.F.: B63413876 Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 36340, Foli 43, Full nº 285597, Inscripció 1b

Raó Social: MEDITERRANEAN RETAIL, S.L. C.I.F.: B65411969. Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 20973, Foli 18, Full nº 14600, Inscripció 1ª.

Raó Social: VIGOVI S.A. Mar, 7 08911 Badalona - C.I.F.:A-08874463

Domicili social: C/ DEL MAR, 65 08911 BADALONA (BARCELONA)
Telèfon: +34 933 840 751
Correu electrònic: info@vidal-grup.com
________________________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT:
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació y de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades a l’enquesta, o qualsevol altra facilitada a VIDAL GRUP pel seu accés a alguns dels serveis, siguin incorporats a fitxers titularitat de VIDAL GRUP amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats a la Web, per la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb VIDAL GRUP Si són comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.
VIDAL GRUP es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en les normatives vigents en Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se VIDAL GRUP el dret a excloure dels serveis registrats als usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixen en Dret.
Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els seus drets de rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a VIDAL GRUP amb domicili social a C/ DEL MAR, 65 08911 BADALONA (BARCELONA) o info@vidal-grup.com
Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de VIDAL GRUP per realitzar les següents finalitats:
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades sobre productes o serveis oferts per VIDAL GRUP així com per part dels col•laboradors amb el que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials estaran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
Realitzar estudis estadístics.
Tramitar encàrrecs, sol•licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.
Rebre el butlletí de la pàgina web.
VIDAL GRUP informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que es vulgui realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol•licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina
Tots els elements que composen aquest lloc web, tal com l’estructura, disseny i codi font, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial. Les fotografies allotjades en aquesta web corresponen en la seva totalitat propietat als autors citats juntament a les mateixes; si en la fotografia no s’anomena cap autor, igualment tenen propietat intel•lectual.
No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o alguns dels seus elements sense el previ consentiment del propietari d’aquesta web.
Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts de la web.
Esta absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’alguns dels seus elements amb finalitats comercials o il•lícites.
Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.
Modificacions.
Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.
Per altra banda es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol d’altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que poden contenir el lloc web, ni de la exactitud de la informació continguda, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes llençades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venta d’aquesta web excloíem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en aquesta inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Hiperenllaços.
Els hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i a les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.